یازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز به مناسبت نیمه شعبان

یازدهمین مرحله قرعه کشی برنج شاندیز انجام شد

نتیجه قرعه کشی
همزمان با نیمه ی شعبان  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرعه کشی دهمین مرحله برنج شاندیز به صورت پیامکی بین ۲۵۰,۰۰۰ نفر از مصرف کنندگان محترم برنج شاندیز انجام شد

برندگان خوش شانس شهر مشهد

قرعه کشی برنج شاندیز

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر تبریز

قرعه کشی برنج شاندیز

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر چناران

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر تربت حیدریه

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر شیروان

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر نیشابور

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر همدان

قرعه کشی برنج شاندیز

برندگان خوش شانس شهر کاشمر

قرعه کشی برنج شاندیز